Om aksjonen "Bevar Lyngør"

Hvorfor jobber vi med dette?

Hvorfor en aksjonsgruppe?

Aksjonsgruppen «Bevar Lyngør», som er partipolitisk uavhengig, ble startet i juni 2015 som en reaksjon på en stor utbyggingsplan lansert av Najaden Holding AS, første gangen offentliggjort i Tvedestrandsposten 270515. Gruppen består av Lyngørbeboere, og den representerer et bredt utvalg av lokalbefolkningen.

Najaden Holding AS er i hovedsak eid av to engelskmenn som nylig har kjøpt den største eiendommen på Lyngørsida (en av de fire øyene i øysamfunnet Lyngør). De ønsker nå å bygge ut det vi mener blir et stort hyttefelt på store deler av øya, i det som i dag er et vernet fritidsområde (LNF). Planene er fokusert på en stor utbygging av minimum 20 enheter, der fokus er på moderne utformete fritidsboliger, bryggeanlegg og infrastruktur. Vi mener at en slik utbygging vil være en varig, irreversibel utsletting av et landskap og et miljø som er skjørt og svært sjelden, og vi har ikke noe ønske om at Lyngør, kåret til «Europas Best Bevarte Tettsted» skal bli en hytteby. Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder jobber med et uttalt mål om at Lyngør trenger et spesielt vern og må inn på UNESCO sin liste over verdensarv, vi mener utbyggers ønsker står i grell kontrast til denne målsettingen.

Vi som bor i Lyngør har gjennom mange år jobbet for at det skal være fastboende her ute og at Lyngør fremdeles kan være et levende helårssamfunn. Vi ønsker at folk skal få bygge og bo her ute, og legger hele tiden til rette for det, med Lyngørs tradisjon i minnet, der mennesker har bygget ett og ett hus, og skapt et helt unikt fortettet boligmiljø som er kjent langt utover Norges grenser.

Etterspørselen etter helårsboliger i Lyngør er ikke så stor, og de siste bolighusene har blitt solgt til mennesker som bruker det som feriebolig. Det er i dag flere ledige boligtomter til salgs som er regulert til boligformål. Vi mener derfor at denne utbyggingen av Lyngørsida ikke har andre formål enn en kommersiell utnyttelse av et helt unikt miljø, som i dag er et vakkert og mye brukt friområde i Sørlandsskjærgården. Området som ønskes utbygd er mitt i «Europas Best Bevarte Tettsted», i vernet LNF-område, og inntil grensen på det som nå blir «Raet Nasjonalpark». Vi ønsker ikke dette og jobber nå på bred front mot disse planene.

Vi har etablert dette nettstedet for å kunne formidle informasjon som fremkommer i planprosessen, og for å gjøre alt av kartmateriale, verneplaner og høringsuttalelser enkelt tilgjengelig. Vi ønsker også å nå ut til mennesker som bryr seg om Lyngør og som kanskje deler vårt syn på denne planlagte utbyggingen. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker å bidra.

Noen av våre talspersoner

Fakta