Dokumentasjon

Relevant informasjon og dokumentasjon som lovverk, kartmateriale, verneplaner og høringsuttalelser.

Lenker til kildemateriale

Her ønsker vi å gjøre alt av relevant informasjon om den planlagte utbyggingen lett tilgjengelig. Vi vil hovedsakelig lenke opp til materiale hos myndigheter som Tvedestrand kommune, Fylkeskommunen og interesseorganisasjoner. Bruk av troverdige kilder er viktig for å bidra til en åpen prosess og for å unngå misforståelser i denne viktige saken. Ta gjene kontakt hvis du har informasjon som burde være tilgjengelig her.

Saksfremlegget fra Rådmannen i Tvedestrand kommune samt forslag til planprogram for utbyggingen. 28.05.15.

Tvedestrand kommunes arealplan for Lyngør - kart fra Gisline.

Kongen i statsråd har vedtatt at kystlynghei har status som utvald naturtype. 07.05.15.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder .

Raet nasjonalpark - Fylkesmannen i Aust-Agder.

Miljødirektoratets Naturbase - detaljert oversikt over dokumentert artsmangfold i Lyngør. Kartsøk.

Miljødirektoratets Naturbase - detaljert oversikt over dokumentert artsmangfold i Lyngør. Tekstsøk.

Uthavn 2014. Seminar arrangert av Fylkeskommunen, knyttet til verdensarv, uthavnhistorie og strategi for videre arbeid med uthavner
Relevante myndigheter, interesseorganisasjoner og støttespillere
Naturvernforbundet

Riksantikvaren

Klima- og miljødepartementet

Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen

Fortidsminneforeningen

Kulturvernforbundet

Lyngør Vel